De consument heeft het recht aan Verduyn L & Co mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant Verduyn L & Co, gevestigd te 8500 Kortrijk, Lange Steenstraat 24  informeren van zijn beslissing tot herroeping per post of per e-mail naar info@schoenenverduyn.be. De Klant mag daarbij gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Via volgende link kunt u het herroepingsformulier downloaden: klik hier

De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in de originele verpakking terug te zenden naar volgend adres: Verduyn L & Co, Lange Steenstraat 24, 8500 Kortrijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant Verduyn L & Co in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De Klant draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen.

Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen onbevuild, onbeschadigd en ongedragen worden teruggezonden.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Verduyn L & Co geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Verduyn L & Co op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is Verduyn L & Co gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst van de teruggezonden goederen of de dag waarop de Klant het bewijs levert dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk ogenblik zich eerst voordoet